horizontal rule

张律师欢迎您的访问。

更多杜甫 沉鱼落雁美女论语唐诗300首史记四书五经

【漫成二首】杜甫

野日荒荒白,春流泯泯清。渚蒲随地有,村径逐门成。 
只作披衣惯,常从漉酒生。眼前无俗物,多病也身轻。

江皋已仲春,花下复清晨。仰面贪看鸟,回头错应人。 
读书难字过,对酒满壶频。近识峨眉老,知予懒是真。

杜甫春夜喜雨

张律师感谢您的访问。