horizontal rule

张律师欢迎您的访问。

更多杜甫 沉鱼落雁美女论语唐诗300首史记四书五经

【遣意二首】杜甫

啭枝黄鸟近,泛渚白鸥轻。一径野花落,孤村春水生。 
衰年催酿黍,细雨更移橙。渐喜交游绝,幽居不用名。

檐影微微落,津流脉脉斜。野船明细火,宿雁聚圆沙。 
云掩初弦月,香传小树花。邻人有美酒,稚子夜能赊。

杜甫漫成二首

张律师感谢您的访问。