horizontal rule

内训培训网欢迎您的访问。

徐皇后内训18 徐皇后内训 女四书 女诫全文 女诫

徐皇后内训

明代徐皇后《内训》原文
 
 (明)仁孝文皇后徐氏撰
 
 逮下章第十九
 
 君子为宗庙之主,奉神灵之统,宜蕃衍似续,传序无穷,故夫妇之道,世祀为大。古之哲后贤妃,皆推德逮下,荐达贞淑,不独任已,是以茂衍来裔,长流庆泽。
 
 周之太姒有逮下之德,故《樛木》形福履之咏,《螽斯》扬振振之美,终能昌大本支,绵固宗社。三王之隆,莫此为盛矣!
 
 故妇人之行,贵于寛惠,恶于妒忌。月星并丽,岂掩于末光?松兰同畆,不嫌于俱秀。
 
 自后妃以至士、庶人之妻诚能贞静寛和,明大孝之端,广至仁之意,不专一己之欲,不蔽众下之美,务广君子之泽,斯上安下顺,和气蒸融,善庆源源,实肇于此矣。
 
 待外戚章第二十
 
 知几者见于未萌,禁微者谨于抑末。自昔之待外戚,鲜不由于始纵而终难制也。虽曰外戚之过,亦系乎后德之贤否尔。
 
 观之史籍,具有明鉴。汉明德皇后修饬内政,患外家以骄恣取败,未尝加以封爵。唐长孙皇后虑外家以贵富招祸,请无属以枢柄,故能使之保全。
 
 其余若吕、霍、杨氏之流,僣逾奢靡,气焰熏灼,无所顾忌,遂至倾覆。良由内政偏陂,养成祸根,非一日矣。《易》曰:“驯致其道,至坚冰也。”
 
 夫欲保全之者,择师傅以教之,隆之以恩,而不使挠法;优之以禄,而不使预政;杜私谒之门,绝请求之路,谨奢侈之戒,长谦逊之风,则其患自弭。
 
 若夫恃恩姑息,非保全之道。恃恩则侈心肆焉,姑息则祸机蓄焉。蓄祸召乱,其患无断。盈满招辱,守正获福,愼之哉!
 
 6840字

皇后

女论语

三十六计 孙子兵法 周易 诗经 白居易 班固 汉书 司马迁 史记 司马光资治通鉴

孙子兵法英汉对照 内训培训网站内导航-网页索引 销售狗 小王子

暗渡陈仓

技术法规内训

内训培训网感谢您的访问。

内训师姓名查询 内训师地区查询 内训师所在机构查询 内训师课程分类查询