horizontal rule

内训培训网欢迎您的访问。

徐皇后 女四书 女诫全文 女诫

徐皇后内训

明代徐皇后《内训》原文
  
  (明)仁孝文皇后徐氏撰
  
  自序
  
  吾幼承父母之教,诵《诗》、《书》之典,职谨女事。蒙先人积善余庆,夙被妃庭之选,事我孝慈髙皇后,朝夕侍朝。髙皇后教诸子妇礼法惟谨,吾恭奉仪范,曰聆教言,祗敬佩服,不敢有违。肃事今皇上三十余年,一遵先志,以行政教。
  
  吾思备位中宫,愧德弗似,歉于率下,无以佐皇上内治之美,以忝髙皇后之训。常观史传,求古贤妇贞女,虽称德性之懿,亦未有不由于教而成者。然古者教必有方,男子八岁而入小学,女子十年而聴姆教。小学之书无传,晦庵朱子爰编缉成书,为小学之教者始有所入。独女教未有全书,世惟取范晔《后汉书》曹大家《女戒》为训,恒病其略。有所谓《女宪》、《女则》,皆徒有其名耳。近世始有女教之书盛行,大要撮《曲礼》、《内则》之言与《周南》、《召南》诗之小序及传记而为之者。仰惟我髙皇后教训之言,卓越徃昔,足以埀法万世,吾耳熟而心藏之,乃于永乐二年冬,用述髙皇后之教,以广之为《内训》二十篇,以教宫壸。
  
  夫人之所以克圣者,莫严于养其德性,以修其身,故首之以“德性”,而次之以“修身”;而修身莫切于谨言行,故次之以“愼言”、“谨行”;推而至于“勤励”、“节俭”,而又次之以“警戒”。人之所以获久长之庆者,莫加于积善;所以无过者,莫加于迁善,又次之以“积善”、“迁善”。之数者,皆身之要,而所以取法者,则必守我髙皇后之教也,故继之以“崇圣训”。逺而取法于古,故次之以“景贤范”。上而至于“事父母”、“事君”、“事舅姑”、“奉祭祀”,又推而至于“母仪”、“睦亲”、“慈幼”、“逮下”,而终之于“待外戚”。顾以言辞浅陋,不足以发扬深旨,而其条目亦粗备矣。观者于此不必泥于言,而但取于意,其于治内之道,或有禆于万一云。永乐三年正月望日序。

皇后

女论语 列女传

三十六计 孙子兵法 周易 诗经 白居易 班固 汉书 司马迁 史记 司马光资治通鉴

孙子兵法英汉对照 内训培训网站内导航-网页索引 销售狗 小王子 暗渡陈仓

徐皇后内训1 徐皇后内训2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

内训培训网感谢您的访问。

内训师姓名查询 内训师地区查询 内训师所在机构查询 内训师课程分类查询