horizontal rule

张律师欢迎您的访问。

Zhun, Tchouen, La Difficulté Initiale 周易入门

Meng, Mong, La Folie Juvénile

04. 《蒙》:亨。匪我求童蒙,童蒙求我。初筮告,再三渎,渎则不告。利贞。

 
初六,发蒙,利用刑人,用说桎梏,以往吝。
九二,包蒙,吉。纳妇,吉。子克家。
六三,勿用取女,见金夫,不有躬。无攸利。


六四,困蒙,吝。
六五,童蒙,吉。
上九,击蒙,不利为寇,利御寇。

Xu, Su, l'Attente (la Nutrition)

张律师感谢您的访问。