horizontal rule

张律师欢迎您的访问。

更多杜甫 沉鱼落雁美女论语唐诗300首史记四书五经

【题桃树】杜甫

小径升堂旧不斜,五株桃树亦从遮。高秋总喂贫人实, 
来岁还舒满眼花。帘户每宜通乳燕,儿童莫信打慈鸦。 
寡妻群盗非今日,天下车书正一家。

杜甫萧八明府堤处觅桃栽

张律师感谢您的访问。