horizontal rule

张律师欢迎您的访问。

更多杜甫 沉鱼落雁美女论语唐诗300首史记四书五经

【少年行二首】杜甫

莫笑田家老瓦盆,自从盛酒长儿孙。
倾银注瓦惊人眼,共醉终同卧竹根。

巢燕养雏浑去尽,江花结子已无多。
黄衫年少来宜数,不见堂前东逝波。

杜甫野人送朱樱

张律师感谢您的访问。