horizontal rule

张律师欢迎您的访问。

更多杜甫 沉鱼落雁美女论语唐诗300首史记四书五经

【送裴五赴东川】杜甫

故人亦流落,高义动乾坤。何日通燕塞,相看老蜀门。
东行应暂别,北望苦销魂。凛凛悲秋意,非君谁与论。

杜甫因崔五侍御寄高彭州

张律师感谢您的访问。