horizontal rule

张律师欢迎您的访问。

更多杜甫 沉鱼落雁美女论语唐诗300首史记四书五经

【独酌】杜甫

步屦深林晚,开樽独酌迟。仰蜂黏落絮,行蚁上枯梨。
薄劣惭真隐,幽偏得自怡。本无轩冕意,不是傲当时。

杜甫徐步

张律师感谢您的访问。