horizontal rule

张律师欢迎您的访问。

更多杜甫 沉鱼落雁美女论语唐诗300首史记四书五经

【西郊】杜甫

时出碧鸡坊,西郊向草堂。市桥官柳细,江路野梅香。 
傍架齐书帙,看题减药囊。无人觉来往,疏懒意何长。

杜甫所思

张律师感谢您的访问。