horizontal rule

内训培训网欢迎您的访问。

白居易诗集 10(下一页白居易的诗)白居易

白居易诗集 11

白居易诗集61(白居易的诗,全唐诗卷437_13始)

寒食夜 杏园花落时招钱员外同醉 重题西明寺牡丹 同钱员外禁中夜直 禁中夜作,书与元九 八月十五日夜禁中独直,对月忆元九 寄陈式五兄 庾顺之以紫霞绮远赠 送元八归凤翔 雨雪放朝,因怀微之 咏怀

白居易诗集62(白居易的诗,全唐诗卷437_24始)

闻微之江陵卧病以大通中散碧腴垂云膏寄之因题四韵 酬钱员外雪中见寄 重酬钱员外 独酌忆微之 微之宅残牡丹 新磨镜 感发落 八月十五日夜闻崔大员外翰林独直对酒玩月 酬王十八见寄 立春日酬钱员外曲江同行见赠 和钱员外青龙寺上方望旧山

白居易诗集63(白居易的诗,全唐诗卷437_35始)

宴周皓大夫光福宅 晚秋夜 惜牡丹花二首 答元奉礼同宿见赠 答马侍御见赠 上巳日恩赐曲江宴会即事 夜惜禁中桃花,因怀钱员外 和钱员外早冬玩禁中新菊 答刘戒之早秋别墅见寄 凉夜有怀 秋思

白居易诗集64(白居易的诗,全唐诗卷437_46始)

禁中闻蛩 秋虫 赠别宣上人 春夜喜雪,有怀王二十二 酬和元九东川路诗十二首 酬和元九东川路诗十二首·南秦雪 酬和元九东川路诗十二首·山枇杷花二首 酬和元九东川路诗十二首·江楼月 酬和元九东川路诗十二首·亚枝花 酬和元九东川路诗十二首·江上笛 酬和元九东川路诗十二首·嘉陵夜有怀二首

白居易诗集65(白居易的诗,全唐诗卷437_57始)

酬和元九东川路诗十二首·夜深行 酬和元九东川路诗十二首·望驿台 酬和元九东川路诗十二首·江岸梨花 答谢家最小偏怜女 答骑马入空台 答山驿梦 和元九与吕二同宿话旧感赠 忆元九 萧员外寄新蜀茶 寄上大兄 病中哭金銮子

白居易诗集66(白居易的诗,全唐诗卷437_68始)

寄内 病气 叹元九 眼暗 得袁相书 病中作 感化寺见元九 游悟贞寺回山下别张殷衡 村居寄张殷衡 病中得樊大书 开元九诗书卷

白居易诗集 12

内训培训网感谢您的访问。

内训师姓名查询 内训师地区查询 内训师所在机构查询 内训师课程分类查询