horizontal rule

内训培训网欢迎您的访问。

雍也13 雍也 论语-拼音版 论语

论语雍也篇第六章14

( ) ( yóu ) ( wéi ) ( ) ( chéng ) ( zǎi )  

( ) ( yuē )  

( ) ( ) ( rén ) ( yān ) ( ěr ) ( )  

( yuē )  

( yǒu ) ( tán ) ( tái ) ( miè ) ( míng ) ( zhě )  

( xíng ) ( ) ( yóu ) ( jìng )  

( fēi ) ( gōng ) ( shì ) ( wèi ) ( cháng ) ( zhì ) ( ) ( yǎn ) ( zhī ) ( shì ) ( )

下一页论语雍也篇第六章15

内训培训网感谢您的访问。

内训师姓名查询 内训师地区查询 内训师所在机构查询 内训师课程分类查询