horizontal rule

内训培训网欢迎您的访问。

雍也8 雍也 论语-拼音版 论语

论语雍也篇第六章9

( ) ( shì ) 使 ( shǐ ) ( mǐn ) ( ) ( qiān ) ( wéi ) ( ) ( zǎi )  

 

( mǐn ) ( ) ( qiān ) ( yuē )  

 

( shàn ) ( wèi ) ( ) ( ) ( yān )  

 

( ) ( yǒu ) ( ) ( ) ( zhě )  

 

( ) ( ) ( ) ( zài ) ( wèn ) ( shàng ) ( )

下一页论语雍也篇第六章10

内训培训网感谢您的访问。

内训师姓名查询 内训师地区查询 内训师所在机构查询 内训师课程分类查询